วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

4.มโนราห์ มโนราห์ เรียกสั้นๆ ว่า โนรา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ โดยเฉพาะมีท่ารำที่อ่อนช้อย สวยงาม บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไว มีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีประกอบด้วย กลอง ทับคู่ ฉิ่งโหม่ง ปี่ชวา และกรับ ปัจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมด้วย แต่เดิมนิยมใช้ผู้ชายล้วนแสดง แต่ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าไปแสดงด้วย
ผู้นำเสนอ
1.ด.ญ.ศรสวรรค์   นวลน้อม
2.ด.ญ.มาริสา  ทองเเม่ง
3.ด.ญ.กานธิดา  อาจกูล
4.ดญ. ดลนยา  ทิพย์จันทา
5.ด.ญ. สุอินทรา  ชูทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น